Polityką prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane przez Państwa przekazując nam te informacje. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Ponadto mają Państwo prawo żądać, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto ma pan prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, aby zadać nam to i inne pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdują się w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych.

2. informacje o ochronie danych zgodnie z EU-DSGVO

Nasza firma regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w określonych przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes, także w przypadku istniejących klientów. W tym celu współpracujemy z Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, od której otrzymujemy wymagane do tego celu dane. W tym celu przekazujemy Państwa nazwisko i dane kontaktowe do Creditreform Boniversum GmbH. Informacje zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE dotyczące przetwarzania danych przez Creditreform Boniversum GmbH można znaleźć tutaj: https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/ https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/

3. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Zewnętrzni gospodarze Hosting

Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Może to obejmować adresy IP, zapytania o kontakt, meta i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Wykorzystanie hostera ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego dostarczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań dotyczących wydajności i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

4. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to robimy i w jakim celu.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

ElectricBrands AG
Röntgenstraße 14
64859 Eppertshausen
Niemcy

Telefon: +49 6071 181 499 7
E-mail: info@myxbus.de

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA

Nasza strona zawiera m.in. narzędzia firm z USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane na amerykańskie serwery tych firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim, jeśli chodzi o prawo UE dotyczące ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa, bez możliwości podjęcia działań prawnych przeciwko Państwu jako osobie zainteresowanej. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) mogą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Państwa dane na serwerach USA w celach monitorowania. Nie mamy żadnego wpływu na te działania przetwórcze.

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną już zgodę. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do bezpośredniej reklamy (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE SZTUKI. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO KONKRETNEJ SYTUACJI, W TYM PROFILOWANIU NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU PAŃSTWA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, O ILE NIE UDOWODNIMY, ŻE ISTNIEJĄ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA OCHRONĘ I KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB O ILE PRZETWARZANIE NIE SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIU, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów przez organy ochrony danych zainteresowane osoby mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Niniejsze prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operator strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania dokładności przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania przeglądu mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych zamiast o ich usunięcie.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale potrzebują ich Państwo do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO należy zachować równowagę pomiędzy Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają nad interesami zainteresowanych stron, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - tylko za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

5. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies) albo na stałe (permanent cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie są zapisywane w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm trzecich (np. cookies do przetwarzania usług płatniczych).

Ciasteczka mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są używane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne ciasteczka) lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (ciasteczka funkcjonalne, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. ciasteczka do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli złożono wniosek o wyrażenie zgody na przechowywanie ciasteczek, to przechowywanie tych ciasteczek będzie się odbywało wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę tę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptowanie cookies w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

O ile cookies są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pod warunkiem że zapytanie zostało złożone.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pod warunkiem że zapytanie zostało złożone.

Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na tej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystamy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe dane wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub koniecznych zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji z użytkownikiem ustanowionej podczas rejestracji oraz, w stosownych przypadkach, w celu rozpoczęcia dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przechowywane przez nas tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na tej stronie, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

6. narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony internetowej otrzymuje różne dane użytkowe, takie jak odciski stron, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Google może połączyć te dane w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu przeanalizowania jego zachowania (np. cookies lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Zastosowanie tego narzędzia analitycznego jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

IP Anonimizacja

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Realizacja zamówień

Zawarliśmy umowę z firmą Google na przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji "cechy demograficzne" Google Analytics, aby pomóc odwiedzającym witrynę znaleźć odpowiednie reklamy w sieci reklamowej Google. Pozwala to na generowanie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych osób trzecich odwiedzających. Dane te nie mogą być kojarzone z żadną konkretną osobą. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę funkcję, zmieniając ustawienia reklam na swoim koncie Google, lub generalnie zakazać Google Analytics gromadzenia jego danych w sposób opisany w sekcji "Rezygnacja z gromadzenia danych".

Czas trwania składowania

Dane o użytkownikach i zdarzeniach przechowywane w Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, ID reklamowe Androida), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl

Google Ads

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads pozwala nam na wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadza pewne terminy wyszukiwania w Google (targetowanie słów kluczowych). Ponadto, reklamy celowe mogą być odtwarzane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. dane o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie do grupy docelowej). My, jako operatorzy witryn internetowych, możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które terminy wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym wprowadzaniu do obrotu swoich produktów usługowych.

Google Remarketing

Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Remarketing analizuje zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej (np. klikając na określone produkty), aby sklasyfikować Państwa w określonych grupach docelowych reklam, a następnie odtworzyć odpowiednie komunikaty reklamowe, gdy odwiedzają Państwo inne oferty online (remarketing lub retargeting).

Ponadto, grupy docelowe reklam stworzone za pomocą Google Remarketing mogą być powiązane z funkcjami cross-device Google. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli posiadasz konto Google, możesz zrezygnować z reklamy spersonalizowanej, klikając na następujący link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z Google Remarketing jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym wprowadzaniu swoich produktów na rynek. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Google Conversion-Tracking

Ta strona korzysta z Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Conversion Tracking pozwala Google i nam sprawdzić, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład, możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Dowiemy się, ilu użytkowników kliknęło na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które mogłyby być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Sama firma Google używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z Google Conversion Tracking jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Piksel na Facebooku

Ta strona wykorzystuje piksele akcji odwiedzających Facebooka do pomiaru konwersji. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak, jak podaje Facebook, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Pozwala to na śledzenie zachowania odwiedzających witrynę po kliknięciu na reklamę na Facebooku, która ma zostać przekierowana na stronę internetową dostawcy. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika i Facebook może wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. Pozwala to Facebookowi na umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu jako operator strony.

Wykorzystanie pikseli z Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Dalsze informacje na temat ochrony Państwa prywatności znajdziecie Państwo w informacjach o ochronie danych osobowych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu "Odbiorcy niestandardowi" w ustawieniach reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę użytkową z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Ta strona wykorzystuje tag Insight z serwisu LinkedIn. Podmiotem świadczącym tę usługę jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizacja, branża i stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę internetową, a tym samym lepiej dopasować naszą stronę do odpowiednich grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystać LinkedIn Insight Tags do pomiaru, czy osoby odwiedzające nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może być również dokonywany na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, która umożliwia wyświetlanie osobom odwiedzającym naszą stronę internetową ukierunkowanych reklam poza nią, przy czym według LinkedIn nie dochodzi do identyfikacji adresata reklamy.

LinkedIn sam również gromadzi tzw. pliki dziennika (URL, URL odsyłającego, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane w celu dotarcia do członków LinkedIn za pomocą różnych urządzeń) hashowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe pseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane zebrane przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony. LinkedIn przechowuje zebrane dane osobowe odwiedzających stronę na swoich serwerach w USA i wykorzystuje je w ramach własnych działań reklamowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Podstawa prawna

Korzystanie z LinkedIn Insight odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Pod następującym linkiem można wyrazić sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników i reklamy ukierunkowanej przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie danych zgromadzonych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej należy wylogować się z konta LinkedIn.

Realizacja zamówień

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

7. Newsletter

Dane do biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również wykorzystanie ich do wysyłania newslettera, np. poprzez użycie linku "wypisanie się" z newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newsletter do momentu wypisania się z subskrypcji i usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera po anulowaniu subskrypcji. Dane, które zostały przez nas zapisane do innych celów, pozostają nienaruszone.

Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera, jego adres e-mail może zostać przez nas lub dostawcę newslettera zapisany na czarnej liście, aby zapobiec wysyłce w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

CleverReach

Diese Website nutzt CleverReach für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach ist ein Dienst, mit dem der Newsletterversand organisiert und analysiert werden kann. Die von Ihnen zwecks Newsletterbezug eingegebenen Daten (z. B. E-Mail-Adresse) werden auf den Servern von CleverReach in Deutschland bzw. Irland gespeichert.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach pozwalają nam na analizę zachowań odbiorców newsletterów. Możemy m.in. analizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często klikano na który link w newsletterze. Za pomocą tzw. conversion tracking można również przeanalizować, czy po kliknięciu na link w newsletterze miała miejsce wcześniej zdefiniowana akcja (np. zakup produktu na tej stronie). Dalsze informacje na temat analizy danych w biuletynie CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, wypisując się z subskrypcji newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Jeśli nie chcą Państwo, aby CleverReach analizował Państwa dane, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu podajemy odpowiedni link w każdej wiadomości biuletynu. Ponadto, można również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newsletter do momentu wypisania się z subskrypcji i usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera po anulowaniu subskrypcji. Dane, które zostały przez nas zapisane do innych celów, pozostają nienaruszone.

Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera, jego adres e-mail może zostać przez nas lub dostawcę newslettera zapisany na czarnej liście, aby zapobiec wysyłce w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Więcej szczegółów można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę z dostawcą CleverReach na realizację zleceń i w pełni realizujemy surowe wymogi niemieckich urzędów ochrony danych osobowych przy korzystaniu z systemu CleverReach.

8. Plugins und Tools

YouTube z podwyższoną ochroną danych

Ta strona integruje filmy z platformy YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w trybie zwiększonej prywatności. Według YouTube, tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednakże, tryb wzmocnionej prywatności nie musi wykluczać udostępniania informacji partnerom YouTube. Na przykład YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz wideo, czy nie.

Po uruchomieniu wideo z YouTube na tej stronie, łączy się ona z serwerami YouTube. To mówi serwerowi YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwalasz YouTube na bezpośrednie powiązanie Twoich nawyków przeglądania z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym po uruchomieniu wideo lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. pobierania odcisków palców z urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania oszustwom.

Po uruchomieniu filmu na YouTube, może on wywołać inne operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy żadnej kontroli.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych w serwisie YouTube można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że ta strona została udostępniona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google WebFonts jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze będzie używana standardowa czcionka.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps

Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie znalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli złożono wniosek o zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Wordfence

Zintegrowaliśmy Wordfence na tej stronie. Dostawcą jest firma Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (zwana dalej Wordfence).
Wordfence służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza strona internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, aby Wordfence mógł sprawdzać swoje bazy danych pod kątem dostępu do naszej strony i w razie potrzeby blokować je.

Zastosowanie Wordfence opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby jak najskuteczniej chronić swoją stronę internetową przed cyberatakami. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.
Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z Wordfence. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że Wordfence przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.