Ogólne warunki handlowe ElectricBrands AG

Ogólne warunki rezerwacji miejsca w harmonogramie produkcyjnym XBUS w ElectricBrands AG („Warunki rezerwacji”)

§ 1 Zakres

(1) Niniejsze Warunki rezerwacji mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego dotyczących rezerwacji miejsca w harmonogramie produkcyjnym XBUS pomiędzy 

ElectricBrands AG

Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Niemcy

Zarząd: Martin Henne

Sąd Rejonowy Pinneberg, Rejestr Handlowy 15947 PI

Telefon: +49 6071 181 499 7

Email: info@electricbrands.de

a Klientem, niezależnie od tego, czy jest on konsumentem, przedsiębiorcą czy handlowcem. Firma ElectricBrands AG zwana jest dalej „Producentem”. Jeśli w tych warunkach rezerwacji wymienione są „filie” Producenta, termin ten odnosi się do spółek powiązanych w rozumieniu punktu 15 i nast. AktG (niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych).

(2) Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Producentem a Klientem w związku z Umową rezerwacji wynikają w szczególności z niniejszych Warunków rezerwacji w wersji obowiązującej w momencie rezerwacji, naszego pisemnego potwierdzenia odbioru oraz naszego oświadczenia o akceptacji.

(3) Odmienne ogólne warunki umowne klienta nie mają zastosowania do rezerwacji, chyba że uzgodniono ich stosowalność na piśmie.

§ 2 Przedmiot rezerwacji

(1) Producent przydzieli Klientowi miejsce w ramach harmonogramu produkcyjnego w postaci numeru produkcyjnego z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszych Warunkach rezerwacji i po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej. Ten numer produkcyjny wskazuje miejsce w harmonogramie po rozpoczęciu produkcji seryjnej XBUS, w którym produkt XBUS zamówiony przez klienta zgodnie z punktem 6 (2) zostanie wyprodukowany najpóźniej przez lub dla Producenta. Producent zastrzega sobie prawo do nadania Zamawiającemu niższego numeru produkcyjnego, tj. miejsca w harmonogramie produkcyjnym z wcześniejszą datą, po otrzymaniu zamówienia z potwierdzeniem zamówienia zgodnie z punktem 6 (2).

(2) Zastrzeżenie pozostaje ważne do momentu zawarcia umowy kupna dotyczącej XBUS zgodnie z sekcją 6, ale nie później niż cztery tygodnie po aktywacji konfiguratora wersji finalnej zgodnie z sekcją 6 (2) i powiadomieniu o tym Klienta pocztą elektroniczną („Okres rezerwacji”). Rezerwacja wygasa po upływie okresu rezerwacji.

(3) Rezerwacja nie stanowi jednoznacznie zawarcia umowy kupna-sprzedaży i nie zobowiązuje Klienta do jej zawarcia. Warunkiem produkcji pojazdu dla Klienta w ramach miejsca w harmonogramie produkcyjnym jest zawarcie przez Klienta umowy kupna zgodnie z punktem 6, co ma być możliwe od początku 2022 roku.

(4) Klient jest świadomy, że produkt XBUS nie znajduje się jeszcze w na etapie produkcji seryjnej w momencie rezerwacji.

(5) Rezerwacja miejsca w harmonogramie produkcyjnym jest dokonywana wyłącznie na osobę wskazaną przez Klienta w ramach rezerwacji i nie podlega przeniesieniu. W szczególności rezerwacja nie może być sprzedana osobom trzecim.

§ 3 Proces rezerwacji/zawarcie umowy

(1) Bezpłatna rejestracja na platformie („Platforma”) jest warunkiem wstępnym rezerwacji. Najpierw odbywa się konfiguracja (https://electricbrands.de/pl/configurator/) a następnie rezerwacja (https://electricbrands.de/pl/reservation/ ). Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji.

(2) W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych podczas rejestracji na platformie Producent zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. W takim przypadku Producent zwróci opłatę rezerwacyjną, która została już uiszczona zgodnie z punktem 5 (3).

(3) Rezerwacja jest możliwa tylko w przypadku osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Producent zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klientów z rejestracji bez podania przyczyn oraz bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Producenta ze strony Klienta.

(4) Do rezerwacji Klient zestawia XBUS z wariantów pojazdu i specjalnego wyposażenia tam określonego w ramach wstępnej konfiguracji za pomocą „lekkiej wersji konfiguratora” na platformie. Przed wysłaniem tej wstępnej konfiguracji Klient może w każdej chwili dostosować swój pojazd. Za pomocą przycisku „Zarezerwuj teraz za opłatą” Klient składa ofertę w celu zarezerwowania miejsca w harmonogramie produkcyjnym, tym samym przechowując u Producenta wstępną konfigurację dla produktu XBUS, która nie jest zobowiązująca dla Klienta w przypadku kolejnego zamówienia wg. 6 ust. 2, ale służy jako podstawa do naliczenia opłaty rezerwacyjnej.

(5) Po otrzymaniu przez Producenta oferty zgodnie z punktem 3 (4) Klient otrzymuje potwierdzenie odbioru. To potwierdzenie odbioru nie stanowi prawnie wiążącego przyjęcia rezerwacji przez Producenta. Przyjęcie oferty następuje w drodze odpowiedniego potwierdzenia przesłanego Klientowi drogą e-mailową w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania przez Producenta opłaty rezerwacyjnej.

§ 4 Opłata rezerwacyjna

(1) W celu dokonania Rezerwacji Klient uiszcza Producentowi opłatę rezerwacyjną w wysokości 10% ceny netto pojazdu wykazanej po dokonaniu wstępnej konfiguracji zgodnie z punktem 3 (4).

(2) Opłata rezerwacyjna jest należna z chwilą złożenia oferty rezerwacji (patrz punkt 3 (4)). Należy ją opłacić za pośrednictwem jednej z metod płatności podanych na platformie. Opłata rezerwacyjna jest płatna w euro (EUR).

(3) W przypadku, gdy Klient złoży ofertę zawarcia umowy kupna (patrz punkt 6 (2)) w terminie rezerwacji, i zostanie to zaakceptowane przez Producenta lub spółkę z nim powiązaną, faktycznie zapłacona opłata rezerwacyjna zostanie w całości potrącona od ceny zakupu zgodnie z umową kupna.

(4) W przypadku upływu terminu rezerwacji bez złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy kupna (patrz punkt 6 (2)) w okresie rezerwacji Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej.

(5) W przypadku złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy kupna (patrz punkt 6 (2)) w terminie rezerwacji i odrzucenia jej przez Producenta z przyczyn niezależnych od Klienta, Producent zwróci Klientowi opłatę rezerwacyjną na zasadach określonych w punkcie 5 (4), ale bez potrącania opłaty manipulacyjnej.

§ 5 Anulowanie

(1) Zgodnie z punktem 6 (1) od momentu aktywacji konfiguratora w wersji finalnej do końca okresu rezerwacji Klient zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji poprzez powiadomienie Producenta na piśmie, tym samym rozwiązując Umowę rezerwacyjną.

(2) Anulowanie dokonane przez Producenta przed aktywacją konfiguratora w wersji finalnej zgodnie z punktem 6 (1) jest nieskuteczne.

(3) Jeżeli konfigurator w wersji finalnej nie zostanie aktywowany dla Klientów najpóźniej do dnia 30.06.2022 r., Klient zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

(4) W przypadku rezygnacji zgodnie z punktem 5 (1) Producent zwróci Klientowi opłatę rezerwacyjną pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w następujący sposób:

a) Klient płaci Producentowi opłatę manipulacyjną w wysokości 150,00 EUR plus VAT według stawki ustawowej za obsługę rezerwacji i obsługę anulowania. Płatności dokonuje się poprzez potrącenie roszczenia Klienta o zwrot, dzięki czemu opłata rezerwacyjna, która ma zostać zwrócona Klientowi, zostaje odpowiednio pomniejszona.

b) Zwrot dokonywany jest w EUR.

c) Opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody płatności, chyba że Klient zawiadomi Producenta o innej metodzie płatności przy anulacji. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty wynikające z płatności w wyniku skorzystania z alternatywnej metody płatności.

d) Zwroty kosztów nastąpią w ciągu 30 dni od otrzymania rezygnacji przez Producenta.

§ 6 Zawarcie umowy kupna

(1) Oczekuje się, że Producent lub firma z nim powiązana udostępni Klientom konfigurator w wersji finalnej na platformie na początku 2022 roku.

(2) W celu przeprowadzenia ostatecznej konfiguracji Klient otrzyma drogą e-mailową link do konfiguratora w wersji finalnej niezwłocznie po udostępnieniu platformy. Będzie to adres e-mail podany podczas rejestracji, zgodnie z punktem 3 (1). Ten link pozostaje ważny do momentu upływu okresu rezerwacji, a następnie wygasa. Za pomocą linku Klient może ostatecznie skonfigurować zarezerwowany produkt XBUS i złożyć ofertę zawarcia umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta na warunkach udostępnionych na platformie z chwilą zaakceptowania oferty Klienta przez Producenta lub spółkę z nim powiązaną.

(3) Producent lub firma z nim powiązana nie są zobowiązani do przyjęcia złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy kupna. W takim przypadku obowiązuje punkt 4 (5).

§ 7 Odpowiedzialność

(1) Producent nie ponosi odpowiedzialności za rezerwację, i problemy wynikłe w związku z rezerwacją, zwykłe niedbalstwo, chyba że dojdzie do naruszenia obowiązków umownych, których spełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których przestrzeganie Klient regularnie darzy zaufaniem i może darzyć zaufaniem (obowiązki kardynalne). W takim przypadku odpowiedzialność sprzedawcy ogranicza się do przewidywalnych szkód typowych dla umowy w momencie zawarcia niniejszych warunków rezerwacji.

(2) Ograniczenie odpowiedzialności z punktu 7 (1) nie ma zastosowania, (i) o ile odpowiedzialność nie może być ograniczona lub wyłączona na mocy obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, (ii) w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, (iii) w przypadku uszczerbku na zdrowiu, życiu i zdrowiu spowodowanego drobnym zaniedbaniem, (iv) w przypadku zamiaru oszustwa oraz (v) w przypadku nieprzestrzegania uzgodnionej gwarancji.

(3) Wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym punkcie 7 obowiązują również na korzyść spółek powiązanych, członków zarządu, kierownictwa, pracowników, upoważnionych agentów, poddostawców, podwykonawców i innych osób pomocniczych Producenta.

§ 8 Postanowienia końcowe

(1) Oświadczenia Producenta są wysyłane do Klienta posiadającego dostęp do odpowiedniego adresu e-mail przekazywanego jako skrzynka e-mail w ramach rezerwacji na platformie.

(2) Zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków rezerwacji wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również zmian w samej klauzuli formalnej.

(3) Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków rezerwacji jest lub stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych warunków rezerwacji nie zostają naruszone. W miejsce postanowień nieskutecznych lub niewykonalnych stosuje się przepisy ustawowe, o ile istnieją.

(4) Niniejsze Warunki rezerwacji oraz stosunki handlowe powstałe między Producentem a Klientem w związku z rezerwacją podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem niemieckiego prawa kolizyjnego oraz z wyłączeniem wszelkich międzynarodowych i ponadnarodowych (umownych) systemów prawnych, w szczególności Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 r. (CISG). Nie narusza to przepisów prawa dotyczących ograniczenia wyboru prawa oraz stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności państwa, w którym użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu jako konsument.

(5) Jeśli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów powstałych w związku z rezerwacją lub na podstawie niniejszych warunków rezerwacji i/lub z w odniesieniu do ważności niniejszych warunków rezerwacji jest Itzehoe, Niemcy.

§ 9 Anulowanie

(1) Konsumenci, tj. osoby fizyczne, dla których cel rezerwacji nie może być w przeważającym stopniu powiązany z ich działalnością gospodarczą lub samodzielną działalnością zawodową, zastrzegają sobie prawo do anulowania rezerwacji zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje na ten temat można znaleźć w punktach 9 (2) i 9 (3).

(2) Zasady anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do anulowania, Klient musi nas poinformować (ElectricBrands AG, Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Niemcy, e-mail: info@electricbrands.de, Numer telefonu: +49 6071 181 499 7) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu Klient może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że Klient wyśle powiadomienie, że korzysta z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje anulowania

Jeśli Klient anuluje niniejszą umowę, musimy niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od strony płatności lub najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu tej umowy. W przypadku zwrotu użyjemy tej samej metody płatności, której użył Klient do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono ze stroną coś innego. W żadnym wypadku Klient nie zostanie obciążony jakimikolwiek opłatami za ten zwrot.
Jeśli Klient zażądał, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, będzie on zobowiązany do zapłaty nam kwoty odpowiadającej już wyświadczonym usługom w porównaniu z całkowitym zakresem usług, które mają być świadczone w ramach umowy, do punktu w którym strona poinformowała nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

(3) Korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostawca informuje zgodnie z przepisami prawa w następujący sposób:

Formularz anulowania

(W przypadku chęci anulowania umowy prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza).

— Adresat (ElectricBrands AG, Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Niemcy, e-mail: info@electricbrands.de, numer telefonu: +49 6071 181 499 7) :

— Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy o świadczenie następującej usługi (*)

— Zamówienie złożone w dniu (*)

— Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

— Adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli jest przekazany w formie papierowej)

— Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 10 Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Producent nie bierze udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką komisją arbitrażową.