Ogólne warunki handlowe ElectricBrands AG

Ogólne warunki rezerwacji miejsca w produkcji XBUS przez XBUS GmbH ("Warunki rezerwacji")

§1 Zakres stosowania.

(1) Niniejsze warunki rezerwacji dotyczą wszystkich umów zawartych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego w celu rezerwacji powierzchni produkcyjnej XBUS pomiędzy

XBUS GmbH

Röntgenstraße 14, 64859 Eppertshausen, Deutschland

Dyrektor zarządzający: Mike Ehrke

Sąd Krajowy w Darmstadt, HRB 104137

Telefon: +49-6071-1814997

Email: info@electricbrands.de

i klienta, niezależnie od tego, czy klient jest konsumentem, przedsiębiorcą czy handlowcem. Firma XBUS GmbH zwana jest dalej "Producentem". O ile te warunki rezerwacji odnoszą się do "przedsiębiorstw powiązanych" z producentem, są to przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu §§ 15 i nast. AktG.

(2) Wszystkie uzgodnienia dokonane pomiędzy Producentem a Klientem w związku z umową rezerwacyjną wynikają w szczególności z niniejszych warunków rezerwacji w wersji obowiązującej w momencie dokonywania rezerwacji, naszego pisemnego potwierdzenia odbioru oraz naszego oświadczenia o akceptacji.

(3) Odmienne ogólne warunki handlowe klienta nie mają zastosowania do rezerwacji, chyba że wyraziliśmy pisemną zgodę na ich zastosowanie.

§2 Przedmiot zastrzeżenia

(1) Na warunkach określonych w niniejszych warunkach rezerwacji i po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej producent przydziela klientowi miejsce produkcyjne w postaci numeru produkcyjnego. Ten numer produkcyjny wskazuje liczbę miejsc, w których po rozpoczęciu produkcji seryjnej XBUS, XBUS zamówiony następnie przez klienta zgodnie z § 6 ust. 2, będzie produkowany przez producenta lub dla niego najpóźniej. Producent zastrzega sobie prawo do przydzielenia klientowi niższego numeru produkcyjnego, tj. wcześniejszej lokalizacji produkcji, po otrzymaniu zamówienia z potwierdzeniem zamówienia zgodnie z § 6 ust. 2.

(2) Rezerwacja pozostaje ważna do momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży XBUS zgodnie z § 6, najpóźniej jednak do upływu ośmiu tygodni od aktywacji konfiguratora końcowego zgodnie z § 6 (2) i powiadomienia o tym klienta drogą elektroniczną ("okres rezerwacji"). Po upływie Okresu Rezerwacji, rezerwacja wygasa.

(3) Rezerwacja wyraźnie nie stanowi zawarcia umowy kupna i nie zobowiązuje klienta do zawarcia takiej umowy. Warunkiem wyprodukowania pojazdu dla klienta w zakładzie produkcyjnym jest zawarcie przez klienta umowy kupna-sprzedaży zgodnie z § 6.

(4) Klient jest świadomy, że w momencie dokonywania rezerwacji XBUS nie jest jeszcze produkowany seryjnie.

(5) Rezerwacja slotu produkcyjnego dokonywana jest wyłącznie dla osoby wskazanej przez klienta w rezerwacji i jest niezbywalna. W szczególności rezerwacja nie może być sprzedawana osobom trzecim.

§3 Procedura rezerwacji/zawierania umowy

(1) Bezpłatna rejestracja klienta na platformie https://electricbrands.de/registration/ ("Platforma") jest zasadniczo warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji. Klient zobowiązuje się do podania informacji zgodnych z prawdą.

(2) Jeśli klient poda fałszywe lub niepełne informacje podczas rejestracji na platformie, producent zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. W takim przypadku producent zwróci już uiszczoną opłatę rezerwacyjną zgodnie z § 5 ust. 3.

(3) Rezerwacja jest dozwolona tylko dla osób o pełnej zdolności do czynności prawnych. Producent zastrzega sobie prawo do wykluczenia klientów z rejestracji bez podania przyczyn, przy czym klient nie ponosi z tego tytułu żadnych roszczeń wobec producenta.

(4) W celu dokonania rezerwacji klient indywidualnie zestawia XBUS z określonych tam wariantów pojazdu i wyposażenia specjalnego w ramach "Configurator light" na platformie w ramach konfiguracji tymczasowej. Przed wysłaniem tej wstępnej konfiguracji, klient może w każdej chwili dostosować swój pojazd. Poprzez kliknięcie na przycisk "Zarezerwuj teraz z kosztami" klient składa ofertę skierowaną na rezerwację gniazda produkcyjnego i tym samym składa u producenta tymczasową konfigurację XBUSa, którą klient nie jest związany w każdym kolejnym zamówieniu zgodnie z § 6 (2), ale która służy jako podstawa do obliczenia opłaty rezerwacyjnej.

(5) Po otrzymaniu oferty zgodnie z § 3 ust. 4 przez Producenta, Klient otrzyma potwierdzenie odbioru. Niniejsze potwierdzenie odbioru nie stanowi jeszcze prawnie wiążącego przyjęcia rezerwacji przez Producenta. Przyjęcie oferty następuje poprzez przesłanie klientowi w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania przez producenta opłaty rezerwacyjnej faktury na opłatę rezerwacyjną z potwierdzeniem otrzymania zapłaty drogą elektroniczną.

(6) Niezależnie od powyższych regulacji dotyczących rejestracji na platformie, rezerwacji można dokonać również w ramach wydarzeń stacjonarnych Producenta lub firmy powiązanej z Producentem poza platformą poprzez złożenie pisemnej oferty. W tym przypadku powyższe regulacje stosuje się odpowiednio.

§4 Opłata za rezerwację

(1) Za rezerwację klient zapłaci producentowi opłatę rezerwacyjną w wysokości 10% ceny netto pojazdu wykazanej przy zawieraniu wstępnej konfiguracji zgodnie z § 3 ust. 4. W przypadku edycji specjalnych opłata rezerwacyjna może mieć inną wysokość.

(2) Opłata rezerwacyjna staje się wymagalna w momencie złożenia oferty skierowanej do rezerwacji (por. § 3 ust. 4). Należy ją rozliczyć jedną z metod płatności pokazanych na platformie za pośrednictwem naszego dostawcy usług płatniczych bezahl.de. W tym celu klient otrzymuje od firmy bezahl.de wiadomość e-mail z linkiem do realizacji płatności. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest zgodnie z § 3 ust. 6 w ramach imprezy stacjonarnej Producenta lub firmy powiązanej z Producentem, opłatę rezerwacyjną należy przelać na wskazane tam konto niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Opłatę za rezerwację należy uiścić w euro (EUR).

(3) W przypadku, gdy klient złoży ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży (por. § 6 ust. 2) w okresie rezerwacji, a producent lub spółka powiązana z producentem przyjmie ją, faktycznie uiszczona opłata rezerwacyjna zostanie w całości zaliczona na poczet ceny kupna wynikającej z umowy kupna-sprzedaży.

(4) W przypadku upływu okresu rezerwacji bez złożenia przez klienta oferty zawarcia umowy kupna w okresie rezerwacji (por. § 6 ust. 2), klient nie ma prawa do zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

(5) W przypadku, gdy klient złożył ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży (por. § 6 ust. 2) w okresie rezerwacji, a producent odrzuci ją z powodu, za który klient nie ponosi odpowiedzialności, producent zwróci klientowi opłatę rezerwacyjną zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 4, jednak bez potrącania opłaty manipulacyjnej.

§5 Odwołanie

(1) Od momentu aktywacji konfiguratora końcowego zgodnie z § 6 (1) do końca okresu rezerwacji klient ma prawo do odwołania rezerwacji poprzez powiadomienie producenta w formie tekstowej i tym samym do rozwiązania umowy rezerwacyjnej.

(2) Odwołanie otrzymane przez producenta przed uruchomieniem konfiguratora końcowego zgodnie z § 6 (1) jest nieważne.

(3) Jeśli ostateczny konfigurator nie zostanie aktywowany dla klientów najpóźniej do 31.10.2024 r., klient ma prawo anulować rezerwację.

(4) W przypadku rezygnacji z rezerwacji zgodnie z § 5 ust. 1, Producent zwraca Klientowi opłatę rezerwacyjną pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w następującej wysokości:

a) Za usługę świadczoną na rzecz Producenta przy administrowaniu rezerwacją i rozpatrywaniu anulacji, Klient zapłaci Producentowi opłatę manipulacyjną w wysokości 150,00 EUR plus VAT w ustawowej wysokości. Zapłata następuje poprzez potrącenie z wierzytelnością klienta o zwrot, tak aby opłata rezerwacyjna, która ma być zwrócona klientowi, została odpowiednio zmniejszona.

b) Spłata dokonywana jest w EUR.

c) Zwrot opłaty rezerwacyjnej następuje na środek płatniczy użyty przez klienta, chyba że klient wraz z rezygnacją powiadomi producenta o innym środku płatniczym. Wszelkie dodatkowe koszty powstałe w wyniku zapłaty różnymi sposobami płatności ponosi klient.

d) Zwroty będą dokonywane w ciągu 30 dni od otrzymania rezygnacji przez producenta.

(5) W przypadku rezygnacji z rezerwacji zgodnie z § 5 ust. 3, Producent zwraca Klientowi opłatę rezerwacyjną na zasadach określonych w § 5 ust. 4, jednak bez potrącania opłaty manipulacyjnej.

§6 Zawarcie umowy sprzedaży

(1) Oczekuje się, że producent lub powiązana z nim firma udostępni ostateczny konfigurator klientom na platformie w 2024 roku.

(2) W celu przeprowadzenia ostatecznej konfiguracji klient otrzyma link do ostatecznego konfiguratora drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji zgodnie z § 3 ust. 1 po udostępnieniu platformy. Link ten pozostaje ważny do czasu upływu okresu rezerwacji, a następnie wygasa. Poprzez link klient może ostatecznie skonfigurować zarezerwowanego XBUSa i złożyć ofertę zawarcia umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta na warunkach udostępnionych wówczas na platformie, jeśli producent lub firma powiązana przyjmie ofertę klienta.

(3) Producent lub firma z nim powiązana nie jest zobowiązana do przyjęcia złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy kupna. W tym przypadku zastosowanie ma § 4 ust. 5.

§7 Odpowiedzialność

(1) Producent nie ponosi odpowiedzialności za i w związku z zastrzeżeniem za zwykłe zaniedbanie, chyba że dojdzie do naruszenia obowiązków umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu Klient regularnie polega i może polegać (obowiązki kardynalne). W takim przypadku odpowiedzialność Producenta ogranicza się do szkody przewidywalnej i typowej dla umowy w chwili zawarcia niniejszych warunków rezerwacji.

(2) Ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z § 7 ust. 1 nie ma zastosowania (i) w zakresie, w jakim odpowiedzialność nie może być ograniczona lub wyłączona zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, (ii) w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania, (iii) w przypadku szkód na zdrowiu, życiu i ciele spowodowanych zwykłym zaniedbaniem, (iv) w przypadku działania umyślnego oraz (v) w przypadku nieprzestrzegania uzgodnionej gwarancji.

(3) Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym § 7 obowiązują również na rzecz przedsiębiorstw powiązanych, dyrektorów, kierowników, pracowników, agentów, podwykonawców, poddostawców i innych osób pomocniczych Wykonawcy.

§8 Postanowienia końcowe

(1) Oświadczenia Producenta będą odbierane przez Klienta po otrzymaniu odpowiedniej wiadomości e-mail na skrzynkę e-mail zgłoszoną przez Klienta w ramach rezerwacji na Platformie.

(2) Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków rezerwacji muszą być dokonywane w formie tekstowej. Dotyczy to również zmiany samej klauzuli formularzy.

(3) Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków rezerwacji będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych warunków rezerwacji. W miejsce nieważnych lub niewykonalnych postanowień wchodzą ewentualne postanowienia ustawowe.

(4) Do niniejszych warunków rezerwacji oraz stosunków handlowych powstałych pomiędzy Producentem a Klientem w związku z rezerwacją zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem niemieckich norm kolizyjnych oraz z wyłączeniem wszelkich międzynarodowych i ponadnarodowych (umownych) systemów prawnych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 r. (CISG). Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i możliwości zastosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności państwa, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania jako konsument, pozostają nienaruszone.

(5) O ile klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów powstałych w związku z rezerwacją, z lub na podstawie niniejszych warunków rezerwacji i/lub w odniesieniu do ważności niniejszych warunków rezerwacji jest Itzehoe, Niemcy.

§9 Cofnięcie

(1) Konsumentom, tj. osobom fizycznym, dla których cel zastrzeżenia nie może być w przeważającej mierze przypisany ich działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek, przysługuje prawo odwołania w odniesieniu do zastrzeżenia zgodnie z przepisami ustawowymi; informacje na ten temat zawarte są w §§ 9 (2) i 9 (3).

(2) Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (XBUS GmbH Röntgenstraße 14, 64859 Eppertshausen, Deutschland, telefon: +49-607-13916147, e-mail: info@electricbrands.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, muszą Państwo zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do chwili powiadomienia nas o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

(3) Dostawca podaje następujące informacje na wzorze formularza odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi:

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać ten formularz).

— An XBUS GmbH Röntgenstraße 14, 64859 Eppertshausen, Deutschland, Telefon: +49-607-11814997, E-Mail: info@electricbrands.de:

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) zawartą przeze mnie/nas (*) umowę o świadczenie następującej usługi/zakup następujących towarów (*)

— Zamówione w dniu (*)

— Nazwa konsumenta (konsumentów)

— Adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

— Data

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania

§10 Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Producent nie uczestniczy w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.