Algemene voorwaarden van ElectricBrands AG

Algemene voorwaarden voor de reservering van een XBUS-productiestoel bij XBUS GmbH ("Reserveringsvoorwaarden")

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Deze reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via onze online shop worden gesloten voor de reservering van een XBUS-productieruimte tussen de 

XBUS GmbH

Munastraße 1, 64839 Münster, Duitsland

Algemeen directeur: Mike Ehrke

Kantongerecht Darmstadt, HRB 104137

Telefon: +49-6071-1814997

E-mail: info@electricbrands.de

en de klant, ongeacht of de klant een consument, ondernemer of handelaar is. XBUS GmbH wordt hierna "de fabrikant" genoemd. Voor zover deze reserveringsvoorwaarden verwijzen naar "met de fabrikant verbonden ondernemingen", zijn dit verbonden ondernemingen in de zin van §§ 15 en volgende. AktG.

(2) Alle afspraken tussen de Fabrikant en de Klant in verband met het reserveringscontract vloeien met name voort uit deze reserveringsvoorwaarden in de versie die geldt op het moment van de reservering, onze schriftelijke ontvangstbevestiging en onze verklaring van aanvaarding.

(3) Afwijkende algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op de reservering, tenzij wij schriftelijk met de toepasselijkheid daarvan hebben ingestemd.

§2 Onderwerp van het voorbehoud

(1) Onder de in deze reserveringsvoorwaarden vermelde voorwaarden en na betaling van de reserveringskosten wijst de fabrikant de klant een productieplaats toe in de vorm van een productienummer. Dit productienummer geeft het aantal plaatsen aan waar, na het begin van de serieproductie van de XBUS, de dan door de klant overeenkomstig § 6 (2) bestelde XBUS uiterlijk door of voor de fabrikant zal worden geproduceerd. De fabrikant behoudt zich het recht voor de klant na ontvangst van de bestelling met de orderbevestiging overeenkomstig § 6, lid 2, een lager productienummer, d.w.z. een vroegere productielocatie, toe te wijzen.

(2) De reservering blijft geldig tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de XBUS overeenkomstig § 6, doch uiterlijk tot het verstrijken van acht weken na activering van de definitieve configurator overeenkomstig § 6, lid 2 en kennisgeving hiervan aan de klant per e-mail ("reserveringsperiode"). Na afloop van de Reserveringsperiode vervalt de reservering.

(3) De reservering houdt uitdrukkelijk niet het sluiten van een koopovereenkomst in en verplicht de klant niet tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst. Voorwaarde voor de productie van een voertuig voor de klant op de productielocatie is dat de klant een koopovereenkomst sluit overeenkomstig § 6.

(4) Het is de klant bekend dat de XBUS ten tijde van de reservering nog niet in serieproductie is.

(5) De reservering van een productieslot geschiedt uitsluitend voor de door de klant in de reservering opgegeven persoon en is niet overdraagbaar. De reservering kan met name niet aan derden worden verkocht.

§3 Reserveringsprocedure/sluiting van het contract

(1) Een gratis registratie van de klant op het platform https://electricbrands.de/registration/ ("Platform") is in principe een voorwaarde voor een reservering. De klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.

(2) Indien de klant bij de registratie op het platform onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, behoudt de fabrikant zich het recht voor de reservering te annuleren. In dit geval betaalt de fabrikant de eventueel reeds betaalde reserveringskosten terug overeenkomstig § 5 (3).

(3) Een reservering is alleen toegestaan voor volledig handelingsbekwame personen. De fabrikant behoudt zich het recht voor om klanten zonder opgave van redenen uit te sluiten van registratie, zonder dat de klant hierdoor aanspraken kan maken op de fabrikant.

(4) Voor de reservering stelt de klant individueel een XBUS samen uit de daar aangegeven voertuigvarianten en speciale uitrusting in het kader van de "Configurator light" op het platform als onderdeel van een voorlopige configuratie. Voordat deze voorlopige configuratie wordt verzonden, kan de klant zijn voertuig te allen tijde aanpassen. Door te klikken op de knop "Reserveer nu met kosten" doet de klant een aanbod gericht op de reservering van het productieslot en legt daarmee bij de fabrikant een voorlopige configuratie voor een XBUS vast, waaraan de klant bij een latere bestelling volgens § 6 (2) niet gebonden is, maar die als basis dient voor de berekening van de reserveringskosten.

(5) Na ontvangst van de aanbieding volgens § 3 (4) door de Fabrikant ontvangt de Klant een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen juridisch bindende aanvaarding van de reservering door de Fabrikant. De aanvaarding van het aanbod geschiedt door verzending van een factuur voor de reserveringskosten met bevestiging van ontvangst van de betaling per e-mail aan de klant binnen drie werkdagen na ontvangst van de reserveringskosten door de fabrikant.

(6) Niettegenstaande de bovenstaande voorschriften inzake registratie op het platform, kan een reservering in het kader van evenementen ter plaatse van de Fabrikant of een gelieerde onderneming ook buiten het platform plaatsvinden door het indienen van een schriftelijke offerte. De bovenstaande voorschriften zijn in dit geval van overeenkomstige toepassing.

§4 Reserveringskosten

(1) Voor de reservering betaalt de klant de fabrikant reserveringskosten ten bedrage van 10% van de netto voertuigprijs die bij het afsluiten van de voorlopige configuratie overeenkomstig § 3 (4) is aangegeven. Voor speciale edities kan de reserveringsvergoeding een ander bedrag hebben.

(2) De reserveringskosten zijn verschuldigd bij indiening van de op de reservering gerichte offerte (zie § 3 (4)). De betaling dient te geschieden via een van de op het platform getoonde betaalmethoden via onze betaaldienstverlener bezahl.de. Hiervoor ontvangt de klant een e-mail van bezahl.de met een link voor de betalingsverwerking. Indien de reservering overeenkomstig § 3 (6) plaatsvindt in het kader van een evenement ter plaatse van de Fabrikant of een met de Fabrikant verbonden onderneming, moeten de reserveringskosten onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging op de daar vermelde rekening worden overgemaakt. De reserveringskosten worden betaald in euro's (EUR).

(3) Indien de klant binnen de reserveringsperiode een aanbod doet om een koopovereenkomst te sluiten (vgl. § 6, lid 2) en de fabrikant of een met de fabrikant verbonden onderneming dit accepteert, worden de daadwerkelijk betaalde reserveringskosten volledig verrekend met de koopprijs van de koopovereenkomst.

(4) Indien de reserveringstermijn verstrijkt zonder dat de klant binnen de reserveringstermijn een aanbod heeft gedaan om een koopovereenkomst te sluiten (zie § 6, lid 2), heeft de klant geen recht op restitutie van de reserveringskosten.

(5) Indien de klant binnen de reserveringsperiode een aanbod heeft gedaan om een koopovereenkomst te sluiten (vgl. § 6, lid 2) en de fabrikant dit afwijst om een reden waarvoor de klant niet verantwoordelijk is, betaalt de fabrikant de reserveringskosten aan de klant terug overeenkomstig de beginselen van § 5, lid 4, maar zonder aftrek van de verwerkingskosten.

§5 Annulering

(1) Vanaf het moment dat de definitieve configurator overeenkomstig § 6 (1) is geactiveerd tot het einde van de reserveringsperiode heeft de klant het recht de reservering te annuleren door de fabrikant daarvan in tekstvorm in kennis te stellen en daarmee het reserveringscontract te beëindigen.

(2) Een door de fabrikant ontvangen annulering voordat de definitieve configurator overeenkomstig § 6, lid 1, is geactiveerd, is ongeldig.

(3) Indien de definitieve configurator niet uiterlijk op 31.10.2024 is geactiveerd voor klanten, heeft de klant het recht om de reservering te annuleren.

(4) In geval van annulering in overeenstemming met § 5 (1), betaalt de Fabrikant de reserveringskosten aan de Klant terug, verminderd met de volgende verwerkingskosten:

a) Voor de dienstverlening aan de Fabrikant bij de administratie van de reservering en de verwerking van de annulering betaalt de Klant aan de Fabrikant een verwerkingsvergoeding van EUR 150,00 plus de wettelijke BTW. De betaling geschiedt door verrekening met de terugbetalingsvordering van de klant, zodat de aan de klant terug te betalen reserveringskosten dienovereenkomstig worden verminderd.

b) De terugbetaling geschiedt in euro.

c) De terugbetaling van de reserveringskosten geschiedt op het door de klant gebruikte betaalmiddel, tenzij de klant bij de annulering een ander betaalmiddel aan de fabrikant meedeelt. Alle extra kosten als gevolg van betaling met de verschillende betaalmiddelen zijn voor rekening van de klant.

d) De terugbetaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de annulering door de fabrikant.

(5) In geval van annulering overeenkomstig § 5 (3) betaalt de Fabrikant de reserveringskosten aan de Klant terug in overeenstemming met de beginselen van § 5 (4), maar zonder aftrek van de verwerkingskosten.

§6 Sluiten van een koopovereenkomst

(1) Naar verwachting zal de fabrikant of een daaraan gelieerde onderneming de definitieve configurator in de loop van 2024 beschikbaar stellen aan klanten op het platform.

(2) Voor het uitvoeren van de definitieve configuratie ontvangt de klant na het toegankelijk maken van het platform per e-mail een link naar de definitieve configurator op het bij de registratie overeenkomstig § 3 (1) opgegeven e-mailadres. Deze link blijft geldig tot het verstrijken van de reserveringsperiode en vervalt daarna. Via de link kan de klant uiteindelijk de gereserveerde XBUS configureren en een offerte indienen om een koopovereenkomst te sluiten. Als de fabrikant of een gelieerde onderneming het aanbod van de klant aanvaardt, wordt een koopovereenkomst gesloten onder de voorwaarden die vervolgens op het platform beschikbaar worden gesteld.

(3) De Fabrikant of een met hem verbonden onderneming is niet verplicht een door de Klant gedaan aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst te aanvaarden. In dat geval is artikel 4, lid 5, van toepassing.

§7 Aansprakelijkheid

(1) De Fabrikant is voor en in verband met de reservering niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid, tenzij er sprake is van schending van contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de Klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen (kardinale verplichtingen). In dit geval is de aansprakelijkheid van de Fabrikant beperkt tot de op het tijdstip van het sluiten van deze reserveringsvoorwaarden voorzienbare en voor het contract typische schade.

(2) De beperking van de aansprakelijkheid overeenkomstig § 7, lid 1, geldt niet (i) voor zover de aansprakelijkheid krachtens het toepasselijke recht, in het bijzonder overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid, niet kan worden beperkt of uitgesloten, (ii) in geval van opzet of grove nalatigheid, (iii) in geval van schade aan gezondheid, leven en ledematen door eenvoudige nalatigheid, (iv) in geval van bedrog, en (v) in geval van niet-naleving van een overeengekomen garantie.

(3) Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid waarin deze § 7 voorziet, gelden ook ten gunste van verbonden ondernemingen, bestuurders, managers, werknemers, agenten, onderaannemers, toeleveranciers en andere hulppersonen van de Opdrachtnemer.

§8 Slotbepalingen

(1) Verklaringen van de Fabrikant worden door de Klant ontvangen na ontvangst van de desbetreffende e-mail in het door de Klant in het kader van de reservering op het Platform opgegeven e-mailvak.

(2) Wijzigingen van en aanvullingen op deze reserveringsvoorwaarden moeten in tekstvorm geschieden. Dit geldt ook voor de wijziging van de formele clausule zelf.

(3) Indien een of meer bepalingen van deze reserveringsvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen van deze reserveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door de eventuele wettelijke bepalingen.

(4) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing op deze reserveringsvoorwaarden en de zakelijke relatie die in verband met het voorbehoud tussen de Fabrikant en de Klant ontstaat, met uitsluiting van het Duitse conflictenrecht en met uitsluiting van alle internationale en supranationale (contractuele) rechtsstelsels, in het bijzonder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11.04.1980 (CISG). De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, met name van de staat waar de gebruiker als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onverlet.

(5) Voor zover de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die ontstaan in verband met de reservering, uit of op basis van deze reserveringsvoorwaarden en/of met betrekking tot de geldigheid van deze reserveringsvoorwaarden Itzehoe, Duitsland.

§9 Intrekking

(1) Consumenten, d.w.z. natuurlijke personen voor wie het doel van het voorbehoud niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, hebben een herroepingsrecht met betrekking tot het voorbehoud overeenkomstig de wettelijke bepalingen; informatie hierover is opgenomen in §§ 9, leden 2 en 3.

(2) Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (XBUS GmbH Munastraße 1, 64839 Münster, Duitsland, telefoon: +49-607-13916147, e-mail: info@electricbrands.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.Indien u heeft verzocht dat de diensten tijdens de herroepingstermijn beginnen, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding tussen de diensten die reeds zijn verricht tot het moment waarop u ons in kennis stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst en de totale omvang van de in de overeenkomst vastgelegde diensten.

(3) De leverancier verstrekt de volgende informatie op het modelformulier voor herroeping overeenkomstig de wettelijke bepalingen:

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

— An XBUS GmbH Munastraße 1, 64839 Münster, Deutschland, Telefon: +49-607-11814997, E-Mail: info@electricbrands.de:

Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de levering van de volgende dienst/aankoop van de volgende goederen (*)

— Besteld op (*)

— Naam van de consument(en)

— Adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

§10 Beslechting van consumentengeschillen

De fabrikant neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.