Algemene voorwaarden van ElectricBrands AG

Algemene voorwaarden voor het reserveren van een XBUS-productieslot bij ElectricBrands AG ("Reserveringsvoorwaarden")

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Deze reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle via onze webshop gesloten overeenkomsten voor het reserveren van een XBUS-productieslot tussen: 

ElectricBrands AG

Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Duitsland

Bestuur: Martin Henne

Arrondissementsrechtbank Pinneberg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 15947 PI

Telefoon: +49 6071 181 499 7

Email: info@electricbrands.de

en de klant, ongeacht of de klant een consument, ondernemer of handelaar is. ElectricBrands AG wordt hierna aangeduid als "Fabrikant ". Indien de fabrikant in deze reserveringsvoorwaarden een "gelieerde " betreft, wordt hieronder verstaan een gelieerde onderneming in de zin van artikel 15 en volgende AktG (Duitse wet op de beursvennootschappen).

(2) Alle afspraken tussen de fabrikant en de klant in verband met het reserveringscontract vloeien met name voort uit deze reserveringsvoorwaarden in de versie die geldig is op het moment van de reservering, onze schriftelijke ontvangstbevestiging en onze acceptatieverklaring.

(3) Afwijkende algemene contractvoorwaarden van een klant zijn niet van toepassing op de reservering, tenzij wij de toepasselijkheid ervan schriftelijk zijn overeengekomen.

§ 2 Onderwerp van de reservering

(1) De fabrikant zal aan de klant een productieslot toewijzen in de vorm van een productienummer, met inachtneming van de bepalingen van deze reserveringsvoorwaarden en tegen betaling van de reserveringsvergoeding. Dit productienummer geeft het slot aan, na de start van de serieproductie van de XBUS, waarin de door de klant bestelde XBUS conform artikel 6 (2) uiterlijk door of voor de fabrikant zal worden geproduceerd. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de klant een lager productienummer toe te kennen, d.w.z. een eerder productieslot, na ontvangst van de bestelling met bevestiging van de bestelling volgens artikel 6 (2).

(2) De reservering blijft geldig tot de totstandkoming van een koopcontract met betrekking tot de XBUS volgens artikel 6, maar uiterlijk vier weken na de activering van de definitieve configurator volgens artikel 6 (2) en kennisgeving hiervan aan de klant per e-mail ("Reserveringsperiode"). Na het verstrijken van de reserveringsperiode vervalt de reservering.

(3) De reservering vertegenwoordigt niet uitdrukkelijk het sluiten van een koopcontract en verplicht de klant niet om er een te sluiten. Voorwaarde voor de productie van een voertuig voor de klant binnen het productieslot is dat de klant een koopovereenkomst sluit in overeenstemming met artikel 6, hetgeen naar verwachting vanaf begin 2022 mogelijk zal zijn.

(4) Het is de klant bekend dat de XBUS op het moment van de reservering nog niet in serieproductie is.

(5) Reservering van een productieslot vindt uitsluitend plaats voor de door de klant in het kader van de reservering opgegeven persoon en is niet overdraagbaar. In het bijzonder kan de reservering niet aan derden worden verkocht.

§ 3 Reserveringsproces / totstandkoming van het contract

(1) Gratis registratie op het platform ("Platform") is een voorwaarde voor een reservering. Eerst vindt de configuratie plaats (https://electricbrands.de/nl/configurator/) en vervolgens de reservering (https://electricbrands.de/nl/reservering/ ). De klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.

(2) Indien de klant onjuiste of onvolledige informatie verstrekt bij de registratie op het platform, behoudt de fabrikant zich het recht voor om de reservering te annuleren. In dit geval zal de fabrikant in overeenstemming met artikel 5 (3) de reeds betaalde reserveringskosten terugbetalen.

(3) Een reservering mag uitsluitend worden gedaan door personen met volledige rechtsbevoegdheid. De fabrikant behoudt zich het recht voor om klanten zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van registratie, zonder dat hieruit enige aanspraken van de klant jegens de fabrikant kunnen voortvloeien.

(4) Voor de reservering stelt de klant een XBUS samen uit de daar gespecificeerde voertuigvarianten en speciale uitrusting als onderdeel van een voorlopige configuratie met behulp van het "Configuratorlicht" op het platform. Alvorens deze voorlopige configuratie te verzenden, kan de klant zijn voertuig op elk moment aanpassen. Met behulp van de knop "Nu reserveren voor een vergoeding" doet de klant een aanbod gericht op het reserveren van het productieslot, waarbij hij een voorlopige configuratie voor een XBUS opslaat bij de fabrikant, waaraan de klant niet is gebonden in geval van een volgende bestelling volgens artikel 6, lid 2, maar die als basis dient voor de berekening van de reserveringskosten.

(5) Na ontvangst door de fabrikant van het aanbod volgens 3 (4), ontvangt de klant een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging vormt geen juridisch bindende aanvaarding van de reservering door de fabrikant. Het aanbod wordt aanvaard door middel van een overeenkomstige bevestiging per e-mail aan de klant binnen drie werkdagen na ontvangst van de reserveringsvergoeding door de fabrikant.

§ 4 Reserveringsvergoeding

(1) Om een reservering te maken, betaalt de klant aan de fabrikant een reserveringsvergoeding van 10% van de netto voertuigprijs die wordt weergegeven bij voltooiing van de voorlopige configuratie in overeenstemming met artikel 3 (4).

(2) De reserveringsvergoeding is verschuldigd bij het indienen van de aanbod voor de reservering (cf.vergoeding artikel 3 (4)). De reserveringsvergoeding moet worden betaald met een van de betaalmethoden die op het platform worden weergegeven. De reserveringsvergoeding moet in euro (EUR) worden betaald.

(3) Indien de klant binnen de reserveringstermijn een aanbod doet tot het sluiten van een koopovereenkomst (zie paragraaf 6 (2)) en dit aanbod wordt door de fabrikant of een aan de fabrikant gelieerde onderneming geaccepteerd, dan wordt de werkelijk betaalde reserveringsvergoeding volledig verrekend met de koopprijs die in de koopovereenkomst wordt vermeld.

(4) Indien de reserveringsperiode verstrijkt zonder dat de klant een aanbod heeft gedaan om een koopovereenkomst af te sluiten (cf. artikel 6 (2)) binnen de reserveringsperiode, dan heeft de klant geen recht op terugbetaling van de reserveringsvergoeding.

(5) Indien de klant een aanbod heeft gedaan om een koopovereenkomst af te sluiten (cf. artikel 6 (2)) binnen de reserveringsperiode en de fabrikant weigert dit om een reden waarvoor de klant niet verantwoordelijk is, zal de fabrikant de klant de reserveringskosten terugbetalen volgens de beginselen zoals bepaald in artikel 5 (4), maar zonder aftrek van de administratiekosten.

§ 5 Annulering

(1) Volgens artikel 6 (1) behoudt de klant zich vanaf het moment van activering van de definitieve configurator tot het einde van de reserveringsperiode het recht voor om de reservering te annuleren door de fabrikant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, waardoor het reserveringscontract wordt beëindigd.

(2) Annulering door de fabrikant vooractivering van de eindconfigurator volgens artikel 6 (1) is ongeldig.

(3) Indien de definitieve configurator niet uiterlijk op 30/06/2022 geactiveerd is voor Klanten, behoudt de klant zich het recht voor om de reservering te annuleren.

(4) In geval van annulering in overeenstemming met artikel 5 (1), zal de fabrikant de klant de reserveringskosten minus de verwerkingskosten als volgt terugbetalen:

a) Voor het beheren van de reservering en het verwerken van de annulering betaalt de klant aan de fabrikant een verwerkingsvergoeding van EUR 150,00 plus btw tegen het wettelijke tarief. Betaling geschiedt door verrekening van de vordering van de Klant tot terugbetaling, zodat de aan de Klant terug te betalen reserveringsvergoeding dienovereenkomstig wordt verminderd.

b) Terugbetaling geschiedt in EUR.

c) De reserveringsvergoeding wordt terugbetaald via de door de Klant gebruikte betaalmethode, tenzij de Klant de Fabrikant bij de annulering een ander betaalmiddel doorgeeft. De Klant draagt alle extra kosten die voortvloeien uit de betaling als gevolg van het gebruik van een alternatief betaalmiddel.

d) Restitutie vindt plaats binnen 30 dagen nadat de fabrikant de annulering heeft ontvangen.

§ 6 Het sluiten van een koopovereenkomst

(1) De fabrikant of een aan haar gelieerde onderneming zal naar verwachting begin 2022 de definitieve configurator op het platform aan de klant beschikbaar stellen.

(2) Om de definitieve configuratie uit te voeren, ontvangt de Klant onmiddellijk na het toegankelijk maken van het platform per e-mail een link naar de definitieve configurator; dit zal naar het e-mailadres worden gestuurd dat tijdens de registratie is opgegeven, in overeenstemming met artikel 3 (1). Deze link blijft geldig tot het verstrijken van de reserveringsperiode en vervalt daarna. Via de link kan de klant de gereserveerde XBUS definitief configureren en een aanbod doen om een koopovereenkomst af te sluiten. Een koopovereenkomst komt tot stand onder de op het platform ter beschikking gestelde voorwaarden wanneer de fabrikant of een aan haar gelieerde onderneming het aanbod van de klant accepteert.

(3) De fabrikant of een aan haar gelieerde onderneming is niet verplicht een aanbod van de klant tot het sluiten van een koopovereenkomst te aanvaarden. In dit geval is artikel 4 (5) van toepassing.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) De fabrikant is niet aansprakelijk voor, en in verband met de reservering, eenvoudige nalatigheid, tenzij er sprake is van een schending van contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant gewoonlijk vertrouwt en mag vertrouwen (kardinale verplichtingen). In dit geval is de aansprakelijkheid van de dealer beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract bij het sluiten van deze reserveringsvoorwaarden.

(2) De aansprakelijkheidsbeperking op grond van artikel 7 (1) is niet van toepassing, (i) voor zover de aansprakelijkheid op grond van het toepasselijke recht niet kan worden beperkt of uitgesloten, in het bijzonder in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid, (ii) in geval van opzet of grove nalatigheid, (iii) in geval van persoonlijk letsel veroorzaakt door lichte nalatigheid, (iv) in geval van frauduleuze opzet, en (v) in geval van niet-naleving van een overeengekomen garantie.

(3) Alle uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid in dit artikel 7 zijn ook van toepassing ten behoeve van gelieerde ondernemingen, bestuursleden, management, werknemers, gemachtigde agenten, onderleveranciers, onderaannemers en andere hulppersonen van de fabrikant.

§ 8 Slotbepalingen

(1) Verklaringen van de fabrikant worden naar de klant gestuurd met toegang tot de bijbehorende e-mail die naar de e-mailinbox wordt gestuurd, als onderdeel van de reservering op het platform.

(2) Wijzigingen en aanvullingen op deze reserveringsvoorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor wijzigingen in de vormclausule zelf.

(3) Mochten één of meerdere bepalingen van deze reserveringsvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen van deze reserveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, indien beschikbaar.

(4) Deze reserveringsvoorwaarden en de zakelijke relatie die ontstaat tussen de fabrikant en de klant in verband met de reservering, worden uitsluitend beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van Duitse wetsconflicten en met uitsluiting van alle internationale en supranationale (contractuele) rechtsstelsels, in het bijzonder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken d.d. 11/04/1980 (CISG). De wettelijke voorschriften voor de beperking van de rechtskeuze en voor de toepasselijkheid van dwingende voorschriften, in het bijzonder van de staat waarin de gebruiker zijn gewone verblijfplaats als consument heeft, blijven onaangetast.

(5) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is Itzehoe, Duitsland de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met de reservering die voortvloeien uit of ontstaan op grond van deze reserveringsvoorwaarden en/of met betrekking tot de geldigheid van deze reserveringsvoorwaarden.

§ 9 Annulering

(1) Consumenten, d.w.z. natuurlijke personen voor wie het doel van de reservering niet hoofdzakelijk behoort tot hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten, behouden zich het recht voor om de reservering te annuleren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen; informatie hierover is te vinden in artikel 9 (2) en 9 (3).

(2) Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ElectricBrands AG, Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Duitsland, E-mail: info@electricbrands.de, Telefoonnummer: +49 6071 181 499 7) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u ons vóór het verstrijken van de herroepingstermijn een bericht stuurt dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Gevolgen van annulering

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk terugbetalen, of uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
Als u heeft verzocht om de diensten te laten beginnen tijdens de opzegtermijn, moet u ons een bedrag betalen dat overeenkomt met de reeds geleverde diensten, in verhouding tot de totale omvang van de diensten die in het kader van de overeenkomst moeten worden geleverd, tot het moment waarop u ons op de hoogte heeft gesteld dat u uw herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst wilt uitoefenen.

(3) Met behulp van het modelformulier voor herroeping informeert u de aanbieder volgens de wettelijke regeling als volgt:

Modelformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

— Aan (ElectricBrands AG, Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Duitsland, E-mail: info@electricbrands.de, Telefoonnummer: +49 6071 181 499 7) :

— Ik/wij (*) annuleer (annuleren) hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst (*) voor de levering van de volgende dienst (*)

— Besteld op (*)

— Naam van de consument(en)

— Adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt meegedeeld)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

§ 10 Beslechting van consumentengeschillen

De fabrikant neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.