Algemene voorwaarden van ElectricBrands AG

Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Duitsland

voor aanbiedingen, reserveringen, bestellingen, leveringen en diensten die plaatsvinden op basis van overeenkomsten die tussen ons en onze klanten (hierna ook: "u") worden gesloten via de website www.electricbrands.de/nl.

Op wie zijn de AV van toepassing?

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (de "AV") zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen, koopovereenkomsten, leveringen en diensten voor goederen die u via onze online shop op electricbrands.de (hierna ook: "Online Shop") uit ons assortiment bestelt. Wij erkennen geen afwijkende voorwaarden.

1.2 Wij, dat is ElectricBrands AG, ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Pinneberg onder HRB 15947 PI en vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur: Martin Henne en de voorzitter van de raad van toezicht: Ralf Haller.

1.3. Alleen de Algemene Voorwaarden in hun huidige versie op het moment van de bestelling zijn van toepassing.

1.4. Deze AV bevatten bepalingen die alleen van toepassing zijn op consumenten en bepalingen die alleen van toepassing zijn op ondernemers. Indien u de leveringen en diensten niet in hoofdzaak voor uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit hebt besteld, bent u een consument. Indien u een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid bent, die het desbetreffende contract heeft gesloten in het kader van de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, bent u een ondernemer.

Hoe komt een contract tot stand?

2.1. Onze aanbiedingen in brochures, advertenties en ander reclamemateriaal en prijsopgaven in de online shop zijn vrijblijvend en niet-bindend.

2.2. U kunt artikelen uit ons assortiment selecteren en verzamelen in een zogenaamde winkelwagen door op de knop "in winkelwagen" te klikken. Alleen wanneer u op de knop "Bestelling verzenden" klikt, doet u een bindend aanbod om de goederen in het winkelwagentje te kopen en stemt u in met de geldigheid van deze voorwaarden door het vakje "Ik heb de voorwaarden gelezen en geaccepteerd" aan te vinken. U kunt de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken voordat u de bestelling verzendt.

2.3. De orderbevestiging die na het verzenden van de bestelling automatisch per e-mail wordt verzonden, documenteert dat uw bestelling door ons is ontvangen, maar houdt nog geen aanvaarding van uw aanbod door ons in.

2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand door onze verklaring van aanvaarding, die wij u in een aparte e-mail zullen sturen, uiterlijk echter door de verzending van de bestelling.

2.5. Indien de bestelde goederen niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de bestelling, behouden wij ons het recht voor om de bestelling van de goederen niet te aanvaarden, zodat er geen overeenkomst tot stand komt. Wij zullen u hierover dan afzonderlijk informeren. Reeds gedane betalingen zullen onmiddellijk aan u worden terugbetaald.

2.6. De overeenkomst wordt gesloten in de Duitse taal.

Waar kan ik de tekst van het contract en de algemene voorwaarden inzien?

3.1. Wij slaan de tekst van het contract niet op. U kunt het ook niet meer opvragen nadat het bestelproces is voltooid. De contracttekst en deze voorwaarden, met inbegrip van de annuleringsvoorwaarden, kunt u nog eens nalezen in de orderbevestiging, die wij u na uw bestelling per e-mail zullen toesturen ter aanvaarding van het contract. Je kunt ze vanaf daar uitprinten.

Hoe komt het contract tot stand voor geconfigureerde goederen die in de onlineshop zijn besteld en waar kan ik de tekst van het contract inzien?

4.1. De regelingen in de artikelen 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing, indien u in de onlineshop goederen overeenkomstig uw wensen heeft geconfigureerd en besteld en deze door ons nog overeenkomstig uw in de configurator aangegeven wensen moeten worden vervaardigd (hierna ook: "geconfigureerde goederen").

Hoe ontvang ik de goederen en waar worden ze geleverd?

5.1. Wij zullen accessoires voor de ElectricBrands en Nito voertuigen/accessoires altijd verzenden naar een door u gekozen adres in Europa, in welk geval wij naar eigen redelijk inzicht de juiste verzendmethode en vervoerder zullen selecteren.

5.2. Voor de ontvangst van de voertuigen/toebehoren kunt u in principe kiezen tussen:

5.2.1. Verzending door ons naar een adres van uw keuze in Europa.

Wanneer is de levering?

6.1. De door ons opgegeven leveringstermijnen voor de verzending van de goederen van de onlineshop gelden steeds slechts bij benadering en zijn niet bindend. Dit is niet van toepassing indien een vaste verzenddatum is overeengekomen. De leveringstermijn wordt berekend vanaf het tijdstip van onze orderbevestiging, wanneer de koopprijs door ons is ontvangen.

6.2. Vier Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist können Sie uns schriftlich (oder in Textform) auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder aus einem anderen Grund in Verzug geraten, können Sie uns zunächst nur eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen. Erst wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten

6.3. De geconfigureerde goederen worden u in tekstvorm (per post of e-mail) toegezonden na de in de bestelling vermelde tijd en kennisgeving door ons.

6.4. Indien de Bestelling wordt afgeleverd bij een ElectricBrands Store of ElectricBrands Authorised Dealer die door u is geselecteerd om te worden opgehaald, zullen wij u in tekstvorm (waaronder per post of e-mail) op de hoogte stellen wanneer de Bestelling gereed is om te worden opgehaald. De bestelling moet dan binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving worden afgehaald. U moet de factuur ter incasso aanbieden. Indien de bestelling niet wordt afgehaald na 10 dagen vanaf de ontvangst van de eerste kennisgeving voor afhaling, behouden wij ons het recht voor de koopovereenkomst te herroepen om de opslagkosten tot een minimum te beperken. In dat geval ontvangt u een creditnota voor de betaalde aankoopprijs in de vorm van de oorspronkelijke betaling, tenzij u de aankoopprijs financierde via een betalingsdienst. In het laatste geval geschiedt de terugboeking rechtstreeks met de gebruikte betalingsdienst.

6.5. Bepalend voor de naleving van de verzenddatum is de datum waarop de goederen door ons aan de scheepvaartmaatschappij worden overhandigd of de datum waarop u overeenkomstig paragraaf 6.4 zin 1 van deze AV op de hoogte wordt gesteld.

6.6. Zelfs indien goederen als "in voorraad" op de bestelbon vermeld staan, hebben wij het recht deze goederen te allen tijde te verkopen indien de bestelbon verwijst naar de beperkte beschikbaarheid van de goederen of indien wij geen vooruitbetaling ontvangen binnen een termijn van vijf werkdagen na onze aanvaarding van de offerte. In deze gevallen verzenden wij binnen de overeengekomen termijn of de door ons opgegeven termijn, zolang de voorraad strekt.

6.7. Indien geen leveringstermijn is opgegeven of anderszins is overeengekomen, of indien wij niet langer verplicht zijn een overeengekomen leveringstermijn in acht te nemen wegens de krachtens artikel 6.6 van deze AV toegestane verkoop, wordt verzending binnen vier weken na het betreffende begin van de leveringstermijn overeenkomstig artikel 6 van deze AV geacht te zijn overeengekomen.

Wat gebeurt er als de goederen niet aankomen?

7.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de tijdige en juiste aflevering van de goederen aan de vervoerder en zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de vervoerder. In geval van verzending door onze eigen personen, zijn wij verantwoordelijk voor hun fout. Een door ons opgegeven levertijd is derhalve niet bindend. Indien wij op uw locatie instructie- of montagewerkzaamheden hebben verricht, zijn wij in afwijking hiervan echter gehouden tot tijdige voltooiing van deze werkzaamheden en overdracht aan u op de contractueel overeengekomen datum.

7.2. Indien u een consument bent, gaat het risico van onopzettelijke vernietiging, onopzettelijke schade of onopzettelijk verlies van de geleverde goederen op u over op het moment dat de goederen aan u worden geleverd of u in verzuim bent met de aanvaarding. In alle andere gevallen, wanneer wij alleen verantwoordelijk zijn voor de verzending, gaat het risico op u over bij aflevering van de goederen aan het transportbedrijf; wanneer de goederen door ons eigen personeel worden verzonden, zijn wij verantwoordelijk voor hun nalatigheid. Indien wij bij u instructie- en montagewerkzaamheden hebben verricht, gaat het risico daarentegen bij voltooiing en overdracht daarvan op u over.

Is de zending verzekerd?

8.1. De verzending van onze goederen geschiedt steeds verzekerd op onze kosten. Maakt u zich als consument geen zorgen, wij dragen volgens de wet in ieder geval al het verzendrisico.

Wanneer word ik eigenaar van de goederen?

9.1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling.

Hoe moeten de prijzen worden begrepen en wie draagt de verzendingskosten?

10.1. Alle prijzen in de online-shop zijn in euro en inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

10.2. De desbetreffende verzendkosten voor de verschillende manieren van ontvangst van onze goederen worden u in het bestelformulier medegedeeld en zijn voor uw rekening.

10.3. In geval van herroeping draagt u de directe kosten van de retourzending.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

11.1. U kunt voor goederen en diensten in de online shop betalen met de volgende betaalmethoden: Kredietkaart (Visa & Mastercard), PayPal, giropay. Bovendien bestaat over het algemeen de mogelijkheid om de goederen te financieren via een door ons gebruikte betalingsdienstaanbieder. De algemene voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder zijn in elk geval van toepassing.

11.2. De betaling van de koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. Indien de vervaldag voor betaling wordt bepaald door de kalender, bent u reeds in gebreke door het missen van de termijn. In dat geval betaalt u ons, als u een consument bent, achterstandsrente tegen een percentage van 5 procentpunten boven de basisrentevoet. Bent u daarentegen ondernemer, dan betaalt u ons een vertragingsrente ten bedrage van 9 procentpunten boven de basisrentevoet.

11.3. Uw verplichting tot betaling van vertragingsrente staat er niet aan in de weg dat wij verdere aanspraken op schadevergoeding wegens verzuim kunnen doen gelden.

11.4. U mag uw eigen vorderingen alleen met onze vorderingen verrekenen als de tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn. U mag alleen diensten inhouden die u verschuldigd bent wegens gerechtvaardigde tegenvorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

Wat moet er gebeuren in geval van gebreken?

12.1. Op uw rechten in geval van gebreken zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij hieronder anders is bepaald. Indien de geleverde goederen gebreken vertonen, kunt u ons eerst verzoeken het gebrek te verhelpen of goederen zonder gebreken te leveren. Als u ondernemer bent, kunnen wij kiezen tussen het opheffen van het gebrek of de levering van een artikel zonder gebreken; wij zullen u binnen drie werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van het gebrek in tekstvorm (ook per post of e-mail) van deze keuze op de hoogte brengen. Wij kunnen de door u gekozen wijze van latere uitvoering weigeren indien deze slechts tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is.

12.2. Indien de aanvullende prestatie conform punt 12.1 van deze AV mislukt of voor u onredelijk is of indien wij de aanvullende prestatie weigeren, heeft u in elk geval conform het toepasselijke recht het recht om de koopovereenkomst te herroepen, de koopprijs te verminderen of schadevergoeding of vergoeding van uw vergeefse kosten te eisen. Bovendien zijn de bijzondere bepalingen van sectie 13 van deze AV van toepassing op uw eisen tot schadevergoeding.

12.3. Het volgende is alleen van toepassing op ondernemers: U dient de goederen onmiddellijk na verzending zorgvuldig te inspecteren. De geleverde goederen worden geacht door u te zijn goedgekeurd indien een gebrek niet aan ons is gemeld (i) in geval van duidelijke gebreken binnen 1 week na levering of (ii) anders binnen 1 week na ontdekking van het gebrek.

12.4. Een bijkomende garantie bestaat voor de door ons geleverde goederen slechts, indien dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het desbetreffende artikel is vermeld.

Hoe is ElectricBrands AG aansprakelijk?

13.1. Wij zijn aansprakelijk voor uw aanspraken op schadevergoeding die voortvloeit uit letsel van leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen) alsmede voor andere schade die berust op een opzettelijke of grof nalatige plichtsverzaking door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten of op een door ons overgenomen garantie. Anders zijn uw aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

13.2. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij slechts aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade, indien deze schade door eenvoudige nalatigheid werd veroorzaakt, tenzij uw aanspraken op schadevergoeding gebaseerd zijn op letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

13.3. De beperkingen van de artikelen 13.1 en 13.2 van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

13.4. Onze aansprakelijkheid voor vertraging in de levering is - behalve in geval van opzet of grove nalatigheid - beperkt tot een bedrag van 5% van de betreffende koopprijs (inclusief BTW).

13.5. De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

Hoe lang kan ik een vordering indienen?

14.1. Indien u een consument bent, bedraagt de algemene verjaringstermijn voor uw vorderingen op grond van materiële gebreken en rechtsgebreken één jaar vanaf de levering, in afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB. Indien u ondernemer bent, bedraagt de algemene verjaringstermijn voor uw vorderingen op grond van materiële gebreken en rechtsgebreken één jaar vanaf de levering, in afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB. Voor zover de aanvaarding is overeengekomen, vangt de verjaringstermijn in de bovengenoemde gevallen van dit deel van de Algemene Voorwaarden aan met de aanvaarding.

14.2. Dwingende bijzondere wettelijke bepalingen inzake verjaring en uw aanspraken op schadevergoeding op grond van artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden alsmede op grond van de Productaansprakelijkheidswet, waarvan de verjaring uitsluitend wordt bepaald door de wettelijke verjaringstermijnen, blijven door het bovenstaande artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden onaangetast.

Annuleringsvoorwaarden

15.1. Met het sluiten van een overeenkomst via onze online-shop komt een koopovereenkomst voor de bestelde goederen tot stand. In dit geval hebt u, als consument, recht op een wettelijk herroepingsrecht, waarover wij u hierna informeren overeenkomstig het wettelijke model.

15.2. Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen (of, in geval van een overeenkomst betreffende verscheidene goederen die de consument in één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd), de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ElectricBrands AG, Vossbarg 1, 25524 Izehoe of per e-mail aan info@electricbrands.de met als onderwerp "Herroeping") door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

15.3. Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

15.3.1 Goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden: accessoires en toebehoren voor de ElectricBrands Nito voertuigen, voor goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, accessoires en toebehoren voor de ElectricBrands/Nito voertuigen, gelden tevens de volgende specifieke gevolgen van annulering. Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen (accessoires en toebehoren voor de ElectricBrands/Nito voertuigen) zijn voor uw rekening.

15.3.2. Goederen die niet per pakketpost verzonden kunnen worden: alle ElectricBrands en Nito voertuigen.
Voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, gelden bovendien de volgende bijzondere gevolgen van annulering. We halen de goederen op. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten worden geraamd op maximaal ongeveer EUR 350,-.

15.4. Het niet-bestaan van het herroepingsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir stellen klar, dass es sich bei der Konfigurierten Ware um die Lieferung von derartigen Waren handelt, die nicht vorgefertigt ist und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Insofern besteht bei der Bestellung von Konfigurierter Ware kein Widerrufsrecht für Sie.

15.5. Voorbeeld van een annuleringsformulier
Wij informeren u over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke
Verordening als volgt: (Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden
en stuur het terug).

SJABLOON VOOR HERROEPING
ElectricBrands AG
Vossbarg 1
25524 Itzehoe
Duitsland

E-mail: info@electricbrands.de

Betreft: Intrekking

Hierbij herroep ik / herroepen wij de door mij / ons gesloten
overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen ( *__________________ )
/het verlenen van de volgende dienst ( *______________________ ):

Besteld op ____________________________________________________________
Voornaam / Achternaam ______________________________________________________
Adres ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Datum Handtekening van consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

16.1. Wij mogen de gegevens met betrekking tot de respectieve bestellingen verwerken en opslaan voor zover dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van de contractuele relaties en zolang wij wettelijk verplicht zijn dergelijke gegevens op te slaan.

16.2. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens aan kredietagentschappen door te geven, voor zover dit noodzakelijk is voor een kredietcontrole, mits u hier in het individuele geval uitdrukkelijk mee instemt. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

16.3. In het kader van de kredietbeoordeling zal Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postbus 500 166, 22701 Hamburg, de in haar databank opgeslagen adres- en kredietwaardigheidsgegevens die op u betrekking hebben, inclusief deze gegevens die op basis van mathematisch-statistische methoden zijn bepaald, voor zover wij ons gerechtvaardigd belang op geloofwaardige wijze hebben aangetoond. Het staat ons vrij om voor de evaluatie gebruik te maken van andere kredietagentschappen van onze keuze.

16.4. Wij mogen uw persoonsgegevens niet verzamelen, doorgeven of anderszins verwerken voor andere doeleinden dan die welke in deze clausule 16.1 van deze AV zijn uiteengezet.

16.5. Voor het overige zijn de bepalingen van onze verklaring inzake gegevensbescherming van toepassing.

Is er ook een mogelijkheid tot online geschillenbeslechting of arbitrage?

17.1. De EU-Commissie biedt een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting aan, dat toegankelijk is op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres is info@electricbrands.de

Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Welke wet is van toepassing en waar kunnen zo nodig gerechtelijke stappen worden ondernomen?

18.1. Op deze AV en de gehele contractuele relatie tussen u en ons is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, met name van de staat waar u als consument uw gewone verblijfplaats heeft, blijven onverlet.

18.2. Indien u een koopman, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, of indien u uw woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland hebt, is de exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen u en ons onze maatschappelijke zetel. Wij hebben echter in alle gevallen het recht een vordering in te stellen op de plaats van uitvoering van de leveringsplicht volgens deze Algemene Voorwaarden of een voorafgaande individuele overeenkomst of op uw algemene bevoegde rechtbank. Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake exclusieve bevoegdheid, blijven onverlet.

Wat geldt als afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of als er lacunes in het contract zijn?

19.1. Voor zover afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. U en wij zullen trachten in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling te vinden die het doel van de overeenkomst in juridisch en economisch opzicht het meest benadert.

Itzehoe, June 2021